Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych cz. 1

Wskaźniki rentowności kasowej

Dodatkowych informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia zdolności generowania środków pieniężnych dostarczyć mogą nam wskaźniki rentowności kasowej. Różni się ona tym od 'zwykłej' rentowności, opartej na księgowych wartościach wyniku finansowego, że zamiast niego, stosowana jest wielkość przepływów netto z działalności operacyjnej.

Więcej…
 
Email Drukuj

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych w rachunku przepływów pieniężnych

Aby właściwie sporządzić rachunek w tej jego części, potrzebny jest podział na różnice kursowe zrealizowane i niezrealizowane we wszystkich trzech obszarach: operacyjnym, inwestycyjnym i finansowym. Różnice kursowe w rachunku zysków i strat występują w pozycjach "przychody finansowe" ("Inne") i "Koszty finansowe" ("Inne"), przy czym należy mieć świadomość, że występują tam jako nadwyżka jednych nad drugimi (tj. w przypadku, gdy różnice kursowe dodatnie są wyższe od ujemnych, mamy do czynienia z przychodem, a w sytuacji odwrotnej - z kosztem finansowym).

Więcej…
 
Email Drukuj

Amortyzacja bilansowa oraz podatkowa

Amortyzacja w przedsiębiorstwie utożsamia utratę zdolności danego aktywa trwałego do generowania korzyści ekonomicznych. Poprzez amortyzację możliwe jest przyporządkowanie każdemu aktywu okresu jego ekonomicznej użyteczności. Amortyzacje jest kosztem, nie jest natomiast wydatkiem. Przedsiębiorstwo w momencie nabycia lub wytworzenia aktywa trwałego ponosi wydatek pieniężny, nie stanowi on jednak kosztu w tym momencie. Poprzez amortyzację wydatek ten odnoszony jest na cały okres, w którym planuje się wykorzystanie danego środka trwałego. Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, aż do momentu zrównania się wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia do likwidacji czy sprzedaży.

Więcej…
 
Email Drukuj

 

Piramida Dupont: jak działa i jak ją analizować? cz. 1

Analiza Dupont zajmuje się analizą czynników składających się na rentowność kapitału własnego jednostki gospodarczej. Dotyczy ona cząstkowego przedstawienia składników tworzących ostatecznie rentowność kapitału własnego. Jak wiadomo, rentowność kapitału własnego stanowi kluczowy wskaźnik rentowności dla właścicieli firmy, którzy określają dzięki niemu stopę zwrotu z zainwestowanego przez nich kapitałów. Dzięki analizie Dupont można określić w jaki sposób poszczególne obszary składowe wpływają na rentowność kapitałów własny przedsiębiorstwa (co pozwala jednocześnie lepiej zdiagnozować miejsca generowania zysku i ich znaczenie dla tego procesu).

Więcej…
 
Email Drukuj

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane - jak to działa? cz. 1

Nie rzadko w pracy analitycznej można napotkać obok sprawozdań jednostkowych, także sprawozdania finansowe grup kapitałowych tj. grup firm składających się z co najmniej dwóch jednostek - w tym głównej tj. dominującej ('spółki matki') oraz zależnej ('spółki córki').

Więcej…
 
Email Drukuj

Jak analizować rentowność w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym? cz. 1

Ponieważ sprawozdanie skonsolidowane ma postać odmienną od typowego sprawozdania jednostkowego, może czasem budzić wątpliwości natury analitycznej jak interpretować pewne wielkości oraz np. w jaki sposób używać ich do wyznaczenia wskaźników finansowych.

Więcej…
 
Email Drukuj

Przepływy z działalności operacyjnej

Analizę cash-flow z działalności operacyjnej należy rozpatrywać pod kątem, które pozycje decydują o wzroście lub spadku wielkości środków pieniężnych - jaki udział ma w tym wynik netto, jaki amortyzacja, a jaki zmiana stanu należności, zapasów czy zobowiązań krótkoterminowych (przy metodzie pośredniej) - lub jaki udział mają gotówkowe wpływy a jaki wydatki (przy metodzie bezpośredniej).

Więcej…
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklama