Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 9: Zakup materiałów (za 500.000 zł) które są wykorzystane do bieżącej produkcji sprzedanej w okresie:

a) za gotówkę

b) z odroczoną płatnością

Pomijamy podatki (VAT i dochodowy)

 

a) W bilansie - wzrost zapasów, i spadek gotówki. Rachunek przepływów wykaże wydatek.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Zapasy: materiały

+500.000

 

 

Środki pieniężne

-500.000

 

 

Aktywa

0

Pasywa

0

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

0

 

Korekty, z tego:

-500.000

 

- zmiana stanu zapasów

-500.000

korekta wzrostu zapasów ze znakiem '-'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

-500.000

Brak operacji w rachunku zysków i strat.

b) W bilansie ? wzrost zapasów, i zobowiązań. Rachunek przepływów w efekcie nie wykaże przepływów.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Zapasy: materiały

+500.000

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług

+500.000

Środki pieniężne

0

 

 

Aktywa

+500.000

Pasywa

+500.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

0

 

Korekty, z tego:

0

 

- zmiana stanu zobowiązań

+500.000

korekta wzrostu zobowiązań ze znakiem '+'

- zmiana stanu zapasów

-500.000

korekta wzrostu zapasów ze znakiem '-'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

Brak operacji w rachunku zysków i strat.

Copyright by e-BizCom

 
Reklama