Serwis o Finansach Przedsiębiorstw ANALIZA FINANSOWA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • ERROR LOADING FEED DATA
  • ERROR LOADING FEED DATA
Email Drukuj

Operacje finansowe w firmie cz. 3: Sprzedaż rzeczowego środka trwałego

Kolejna operacja - sprzedaż rzeczowego środka trwałego (wartość początkowa 1.000.000 zł, dotychczasowe umorzenie 800.000 zł, wartość netto 200.000 zł).

a) za gotówkę, przy cenie sprzedaży 300.000 zł

b) z odroczoną płatnością, przy cenie sprzedaży 100.000 zł

 

Pomijamy podatki (VAT i dochodowy)

a) Sprzedaż powoduje oczywiście zmniejszenie wartości środka trwałego w bilansie (o wartość netto), przy wzroście stanu gotówki. W rachunku wyników pojawi się wynik na sprzedaży w postaci różnicy między ceną a wartością bilansową. Rachunek przepływów wykaże wpływ.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki trwałe

-200.000

Wynik netto

+100.000

Środki pieniężne

+300.000

 

Aktywa

+100.000

Pasywa

+100.000

Rachunek zysków i strat

Pozostałe przychody operacyjne, z tego:

+100.000

 

1. Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych

+100.000

(300.000 - 200.000)

Wynik finansowy

+100.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

+100.000

 

Korekty, z tego:

-100.000

 

- zysk/strata z działalności inwestycyjnej

-100.000

korekta zysku ze znakiem '-'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

+300.000

Wpływ ze zbycia środków trwałych

+300.000

 

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

+300.000

b) Sprzedaż powoduje zmniejszenie wartości środka trwałego w bilansie (o wartość netto), przy pojawieniu się należności za sprzedaż (która zniknie w momencie zapłaty). W rachunku wyników pojawi się strata na sprzedaży w postaci różnicy między niższą ceną a wyższą wartością bilansową (ale pomimo straty firma uzyska środki ze sprzedaży - oczywiście w momencie zapłaty). Brak na ten moment przepływu gotówkowego (dopóki nie nastąpi zapłata)

Bilans

Aktywa

Pasywa

Środki trwałe

-200.000

Wynik netto

-100.000

Należności

+100.000

 

 

Środki pieniężne

0

 

 

Aktywa

-100.000

Pasywa

-100.000

Rachunek zysków i strat

Pozostałe koszty operacyjne, z tego:

-100.000

 

1. Strata ze sprzedaży niefinans. aktywów trwałych

-100.000

(100.000 - 200.000)

Wynik finansowy

-100.000

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy z działalności operacyjnej

0

Wynik netto

-100.000

 

Korekty, z tego:

+100.000

 

- zysk/strata z działalności inwestycyjnej

+100.000

korekta straty ze znakiem '+'

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej

0

C. Przepływy z działalności finansowej

0

D. Zmiana stanu środków pieniężnych (A+B+C)

0

 

Copyright by e-BizCom

 
Reklama